متناسب‌سازی کاربری زمین با بهره گیری از شبکه‌عصبی پرسپرسترون چندلایه در شهرستان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات کاربری اراضی در اکوسیستم‌هایی که این دگرگونی‌ها در آن‌ها شکل می‌گیرد، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی یکدیگر اثرگذار هستند؛ و پیامدهای گوناگونی را در فضا و محیط پیرامونی آن باعث می‌شود. در این راستا کاهش پیامدهای منفی این تغییرات بایسته است همواره مورد توجه برنامه ریزان در سطح ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای قرار گیرد. در این پژوهش به‌منظور کاهش پیامدهای تغییرات کاربری اراضی در محدوده شهرستان همدان از طریق روش شبکه عصبی و با بهره‌گیری از 12 عامل اثرگذار بر ساختار کاربری‌زمین و یک لایه میانی فاصله از نقاط متناسب کاربری، به متناسب‌سازی ساختار کاربری‌اراضی در این ناحیه پرداخته شد. یافته‌ها نشان داد ناحیه موردمطالعه اکنون ازلحاظ تناسب اراضی وضعیت نیمه مناسب دارد. چون، گسترش شتابان شهر همدان و فضاهای پیراشهری آن چالش‌های پرشماری در راستای تناسب زمین ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که حدود 1/23 درصد اراضی آمادگی لازم برای دگرگونی به شرایط نامناسب را دارند. و میزان 62/32 درصد نیز در معرض دگرگونی به شرایط نیمه‌مناسب هست. بدینسان، برای بهبود شرایط کاربری، ضمن توجه به برنامه‌ریزی یکپارچه روستایی ـ شهری برای شهر همدان و سکونتگاه‌های پیرامونی آن، توجه به برنامه‌ریزی کاربری زمین به‌گونه‌ای مناسب در برنامه‌ها و طرح‌های روستایی ـ شهری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing of land- use using multilayer perceptron neural network in Hamedan city

نویسندگان [English]

  • Naser Shafiei Sabet 1
  • Faranak Feyzbabaei cheshmeh sefeidi 2
1 Assistant Professor, Department of Human geography landscaping, Faculty of Earth Sciences, University of Shahid Beheshti, ،Tehran, ,Iran
2 MSc. Student of Geography and rural planning, Faculty of Earth Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Land-use changes in the ecosystems in which these changes, directly and indirectly, affect each other; it causes various consequences in space and its surroundings. In this regard, reducing the negative consequences of these changes should always be considered by planners at the national, regional, and regional levels. In this study, in order to reduce the consequences of land-use change in the city of Hamedan, by using the neural network method and using 12 factors affecting the land use structure and a middle layer of distance from the appropriate land-use points, the land use structure in this area Hamedan city is currently in a semi-suitable position in terms of land suitability because the rapid expansion of Hamedan city and its pri-urban spaces has created numerous challenges in terms of land suitability. In such a way that about 23.1% of the lands are ready for transformation into unfavorable conditions. And 32.62% are subject to change to semi-suitable conditions. Thus, to improve the land use conditions, while paying attention to the integrated urban-rural planning for Hamedan and its surrounding settlements, it is recommended to pay attention to land use planning inappropriate rural-urban plans and projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proportion
  • land use
  • Land Use Structure
  • Neural network

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1400