پهنه‌بندی ریسک حریق در مناطق شهری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست – آمایش محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به وقوع آتش‌سوزی‌های مکرر در مناطق شهری به ویژه در شهر کاشان، انجام پژوهش‌های جدید برای کنترل و مهار آنها بسیار ضروری است تا حتی‌الامکان از بروز و گسترش آن‌ها جلوگیری شده و با ارائه‌ی راهکارهای مدیریتی صحیح، زمینه‌های کنترل و مهار آنها فراهم گردد. بدین منظور در تحقیق حاضر از مدل رگرسیون لجستیک به منظور تحلیل ارتباط فضایی بین حوادث آتش‌سوزی رخ‌داده در سطح شهر کاشان و نقش فاکتورهای موثر در وقوع آن استفاده ‌شده است. در این راستا تمامی نقاط آتش‌سوزی 10 سال گذشته استخراج و به نقشه رستری تبدیل شد. سپس در معادله رگرسیون لجستیک این لایه به عنوان متغییر وابسته و پارامترهای موثر در پهنه‌بندی حریق که به روش دلفی شناسایی و به روش فازی کمی و نرمال شد به عنوان متغیر مستقل معرفی گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل رگرسیون لجستیک از ROC, Pseudo R Square و Chi Square استفاده شد. پس از مشخص شدن اعتبار مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از شاخص‌های فوق، نقشه پهنه‌بندی ریسک حریق شهر کاشان ترسیم شد که در آن پتانسیل ریسک حریق به 5 کلاس بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین تقسیم گردید. بر اساس نتایج حاصل از پهنه‌بندی ریسک حریق شهر کاشان، از مجموع مساحت منطقه مورد مطالعه 1116.33 هکتار معادل 1.161 درصد دارای ریسک زیاد و 788.96 هکتار معادل 0.820 درصد دارای ریسک بسیار زیاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fire risk zoning in urban areas using logistic regression method (Case study: Kashan city)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Vakilalroaya 1
 • Saeed Malmasi 2
 • Mojgan Zayeem Dar 3
 • Mahnaz Mirza Ebrahime Tehrani 3
1 PhD Student in Environment - Environment planning, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Depatmant of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Depatmant of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the occurrence of frequent fires in urban areas, especially in Kashan city, new research is essential to control and inhibit them, In order to prevent their occurrence and spread of them as much as possible and by presenting proper management solutions, the conditions for their control and inhibition of them should be provided. For this purpose, in the present study, logistic regression model has been used to analyze the spatial relationship between fire incidents that occurred in Kashan city and the role of effective factors in its occurrence. In this regard, all fire points of the last 10 years were extracted and turned into a raster map. Then, in the logistic regression equation, this layer was introduced as a dependent variable and the effective parameters in fire zoning, which were identified by Delphi method and quantified and normalized by fuzzy method, were introduced as an independent variable. ROC, Pseudo R Square and Chi Square were used to validate the logistic regression model. After determining the validity of the logistic regression model using the above indicators, a fire risk zoning map of Kashan was drawn in which the fire risk potential was divided into 5 classes: very high, high, medium, low and very low. Based on the results of fire risk zoning in Kashan city, from the total area of the study area, 1116.33 hectares equal to 1.161% has a high risk and 788.96 hectares equals 0.820% has a very high risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fire risk zoning
 • Fuzzy
 • Logistic regression
 • spatial relationship analysis
 • Validation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 26 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1400