ارزیابی استانداردهای ملی برای جانمایی محل دفن پسماند صنعتی با بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

افزایش ثروت، بهبود استانداردهای زندگی، افزایش نرخ رشد جمعیت، همراه با افزایش سطح فعالیت‌های تجاری و صنعتی در مناطق شهری در سراسر جهان، از دلایل اصلی افزایش قابل توجه مقادیر تولید زباله جامد از جمله ضایعات صنعتی است. دفع موثر زباله-های جامد امری ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیابی محل مناسب دفن پسماندهای صنعتی غیرویژه شهرک صنعتی بیرجند با تکیه بر ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بدین منظور 8 معیار محیط زیستی، خاکشناسی، زمین شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، اقلیمی، زیرساختی و اقتصادی - اجتماعی به عنوان معیارهای اصلی در قالب 26 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفت. پس از ادغام لایه‌ها پلیگونی با مساحت 467000 مترمربع در قسمت شمالی شهرک صنعتی به عنوان منطقه مناسب جهت احداث محل دفن پسماند پیشنهاد شد. این منطقه شیب کمتر از 5 درصد و پوشش گیاهی فقیر دارد و جزء زمین‌های بایر منطقه محسوب می‌گردد که در جهت باد غالب منطقه نیز قرار نمی‌گیرد. نتایج نمایانگر این است که توجه به استانداردهای موجود می‌تواند به عنوان ابزار توانمندی در جهت انتخاب سایت ایده‌آل مطرح گردد. این مطالعه قادر است مدلی را ارائه نماید که ضمن به کارگیری تمامی استانداردهای کشوری، ریسک اکولوژیکی را نیز کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of national standards for locating industrial waste landfills using GIS

نویسندگان [English]

  • elham yousefi 1
  • elham yusefi 2
  • elham chamanepour 3
1 Assistant Professor, Environmental Sciences Department, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
2 2. Associate Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Increasing wealth, improving living standards, increasing the population growth rate, along increasing the level of commercial and industrial activities in urban areas around the world, are the main reasons for the significant increase in the amount of solid waste production, including industrial waste. Effective disposal of solid waste is essential. The purpose of this study is to evaluate the suitable location for burying industrial and non-special wastes, especially Birjand industrial town, based on the criteria of the Environmental Protection Organization and the Ministry of Energy in the GIS environment. For this purpose, environmental, soil, geological, hydrological, hydrogeological, climatic, infrastructural, and socio-economic criteria were examined as the main criteria in the form of 26 sub-criteria. After merging the layers, a polygon with an area of 467,000 square meters in the northern part of the industrial town was proposed as a suitable area for the construction of a landfill. This area has a slope of less than 5% with poor vegetation cover and is considered as one of the barren lands of the region, which is not in the direction of the region's prevailing wind. The results show that paying attention to existing standards can be considered a capability tool for selecting the ideal site. This study has been able to provide a model that reduces the ecological risk by applying all national standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site selection criteria
  • Ministry of Energy
  • Environmental Protection Organization
  • waste disposal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 03 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1400