طبقه‌بندی پوشش گیاهی بر اساس شاخص تالابی به کمک طبقه‌بندی شئ‌گرا تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، پژوهشی محیط زیست طبیعی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت، ایران

3 مربی گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت، ایران

4 استادیار، گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت، ایران

چکیده

تهیه نقشه‌های طبقه‌بندی پوشش گیاهی ازجمله شاخص‌های مهم برنامه‌ریزی در سطوح مختلف منابع طبیعی است که با استفاده از فناوری سنجش‌ازدور، با دقت بالایی قابل انجام است. در این مطالعه که جهت تهیه نقشه طبقه‌بندی پوشش گیاهی تالاب انزلی بر اساس شاخص تالابی انجام شد، ابتدا محدوده‌های کلی پوشش گیاهی در ساحل و پیرامون تالاب مشخص شدند. سپس گیاهان غالب و نماینده وضعیت تالابی آنها با نمونه‌برداری شناسایی و گروه‌های گیاهی تالابی و غیر تالابی با محاسبه درصد نسبی پوشش گیاهان غالب، تفکیک گردیدند. نقشه طبقه‌بندی پوشش گیاهی با استفاده از نمونه‌برداری زمینی، شاخص پوشش گیاهی (NDVI) و طبقه‌بندی شی‌ءگرا تصویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 با دقت 30 متر تیرماه سال 1398 در تلفیق با تصویر ماهواره سنتینل 2 با دقت 10 متر تهیه شد. صحت کلی نقشه طبقه‌بندی 62/88 درصد و میزان ضریب کاپا آن 84 درصد به دست آمد. طبقه‌بندی گونه‌های موجود در 42 پلات نمونه‌برداری شده، چهار گروه گیاهان تالابی را نشان داد که بر اساس نتایج طبقه‌بندی، گروه گیاهان اجباری تالاب(OBL) در حاشیه پهنه‌های آبی تالاب (حاشیه تالاب غرب و سرخانکل) ، گروه گیاهان اختیاری تالاب (FACW) در حاشیه خشکی و در جنوب غربی تالاب (تالاب سیاه کشیم و پناهگاه حیات‌وحش چوکام) ،گروه گیاهان اختیاری و اجباری تالاب (OBL & FACW) با پراکنش کمتر به‌طور یکنواخت در کل تالاب و گروه گیاهان اختیاری خشکی و اختیاری تالاب (FACU & FACW) در بخش کوچکی از محدوده تالاب در منطقه چوکام، شمال و شمال غرب مشاهده گردیدند. درصد بالای مساحت کلاس کشاورزی و نقشه شاخص (NDVI) که پوشش متراکم گیاهی (8/60 %) در آن تمام تالاب به‌غیراز منطقه تالاب غرب سایر پهنه‌ها آبی تالاب را محصور و محدود نموده است، نشانگر خشک شدن تالاب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vegetation Classification Based on Wetland Index Using Object Based Classification of Satellite Images (Case Study: Anzali Wetland)

نویسندگان [English]

 • Maryam Haghighi Khomami 1
 • mohammad javad tajaddod 2
 • Mokaram Ravanbakhsh 3
 • Fariborz Jamalzad Fallah 4
1 1. Instructor of Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht, Iran.
2 MSc. Environmental Planning, Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht, Iran.
3 Instructor of Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht, Iran.
4 Assistant Professor of Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The vegetation classification maps, which are among the important indicators of planning at different levels, through remote sensing technology, has a high accuracy. In this study, in order to prepare the vegetation classification map of Anzali wetland based on the wetland index, first the areas of vegetation on the coast and around the wetland were identified by sampling. Then, the dominant plants and their wetland index were checked out and wetland and non-wetland plants were separated by calculating the relative percentage of dominant plant cover. Vegetation classification map was prepared using land sampling, vegetation index map (NDVI) and object-based classification of Landsat 8 OLI sensor image (30 meters’ resolution) taken in July 2019 in combination with the image of Sentinel 2 satellite (10 meters Resolution). The overall accuracy of the classification map was 88.62% and its kappa coefficient was 84%. The species classification in the 42 plots sampled showed four groups of wetland plants. Based on the classification results, the obligate wetland plants (OBL) were in the wetland margins (west of wetlands and Sorkhankol), facultative wetland plants (FACW) on the land edge and in the southwest of wetland (Siahkeshim and Choukam wildlife sanctuary), facultative and obligate wetland plants (OBL & FACW) with less uniform distribution throughout the wetland and facultative upland and facultative wetland plants (FACU & FACW) were observed in a small part of the wetland in Choukam region, north and northwest. Also, High percentage of agricultural class in the classification map and the NDVI index map which shows the dense vegetation cover (60.8%) has the highest percentage and enclosed and restricted all water areas in wetland except the western area, show the wetland drying.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wetland plants index
 • Classification
 • NDVI
 • remote sensing
 • Anzali Wetland

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1399