تحلیل توزیع مکانی پوسته‌های زیستی خاک بر اساس شاخص BSCI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران

3 استاد، بخش تحقیقات بیولوژی خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

5 استادیار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

پوسته‌های زیستی خاک بخشی از اکوسیستم خاک هستند که در اصلاح و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کنند. توزیع مکانی و شناخت گونه‌های موجود در عرصه منابع طبیعی به ویژه اکوسیستم‌های خشک و نیمه‌خشک اهمیت بسیار زیادی در اصلاح و احیاء خاک‌های از دست رفته دارد. در این تحقیق به منظور تعیین گسترش مکانی و شناسایی پوسته‌های زیستی موجود در دشت سگزی، با استفاده از شاخص BSCI تصوایر ماهواره لندست OLI 8 پردازش شده و نقشه پراکنش پوسته‌های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ در هر چهار فصل از سال تهیه شده و بر اساس روش آماری تصادفی طبقه‌بندی شده اغتبار سنجی شدند. در نهایت معلوم شد نقشه تهیه شده در فصل تابستان با شاخص کاپا 9312/0 و میزان صحت کل 94 درصد انطباق بیشتری با واقعیت زمینی دارد و در مجموع 32 گونه گلسنگ خاکزی از دشت سگزی جمع‌آوری شده و بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی شناسایی شدند. اغلب آنها از نوع سیانوگلسنگ‌ها بوده و بخش فتوبیونت آنها مولد موکس‌ها از نوع پلی‌ساکارید هستند که باعث افزایش چسبندگی خاک و پایداری خاکدانه می‌شوند. بنابراین شناسایی و بکارگیری آنها در حفاظت و اصلاح خاک استراتزی موثری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of biological soil crust based on BSCI index

نویسندگان [English]

 • Leila Kashi Zenouzi 1
 • Seyed hasan kaboli 2
 • Kazem Khavazi 3
 • mohamad khosroshahi 4
 • Mohammad Sohrabi 5
1 Department of Desert and Arid Land Management,. Faculty of desert studies. Semnan University
2 Assistant Professor of Combat to Desertification Department, Faculty of Desert Studies, University of Semnan, Iran
3 Professor, Department of Soil Biology Soil and Water Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Associate Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil biological crusts are part of the soil ecosystem that play a very important role in improving the physical and chemical properties of the soil. Spatial distribution and identification of species in the field of natural resources, especially arid and semi-arid ecosystems is very important in remediation and restoration of lost soils. In this study, in order to determine the spatial distribution and identify the biological crusts in Segzi plain, using the BSCI index, Landsat OLI 8 satellite images were processed and a distribution map of lichen-dominated soil biological crusts was prepared in all seasons of a year. Using stratified random sampling all the prepared maps were validated by field surveying. Finally, it was found that the map prepared in summer with a kappa index of 0.9312 and a total accuracy of 94% is more in line with terrestrial reality. A total of 32 species of soil lichens were collected from Segzi plain and identified based on their morphological characteristics. Most of them were cyanolichen and their photobionite part were cyanobacteria which produce a polysaccharide moccasin that increases soil adhesion and aggregate stability. Therefore, identifying and using them is an effective strategy in order to soil protection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyanolichen
 • soil line index
 • Sejzi plain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 28 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 30 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1399