برآورد تبخیر تعرق واقعی در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال و مقایسه آن در سه سیستم آبیاری مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

با افزایش راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی می‌توان همزمان به حفظ منابع آب، افزایش تولید و بهره‌وری اقتصادی فعالیت کشاورزی دست‌یافت. به‌منظور بهینه‌سازی آبیاری در سطح اراضی لازم است تا بتوان وضعیت رطوبت در دسترس گیاه و توزیع آن را در سطح مزرعه و در طول دوره رویش پایش نمود. اندازه‌گیری تبخیر تعرق واقعی معیار مناسبی برای پایش وضعیت رطوبت در دسترس گیاه فراهم می‌کند. استفاده از فناوری سنجش از دور روش کارآمدی برای برآورد تبخیرتعرق واقعی پوشش گیاهی می‌باشد. در این تحقیق مقدار تبخیر تعرق واقعی باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) برآورد شد. به این منظور از تصاویر ماهواره لندست 8 و داده‌های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک فرودگاه امام خمینی، استفاده شد. نتایج با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک موجود در منطقه و روش بیلان آبی ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داده است، الگوریتم سبال به‌خوبی قادر به برآورد مقدار تبخیر تعرق در سطح باغ بوده است. همچنین تغییرات رطوبت در دسترس را در سطح باغ آشکار کرد که می‌تواند جهت مدیریت بهینه آبیاری بکار گرفته شود. نتایج ارزیابی دقت نشان‌دهنده همبستگی 82/0 میان داده‌های تبخیر تعرق برآورد شده از تصاویر ماهواره‌ای و بیلان آبی اندازه‌گیری شده توسط سنسورهای رطوبت خاک، بوده است که مؤید دقت قابل‌قبول برآورد می‌باشد. همچنین به کمک برآورد تبخیرتعرق با استفاده از الگوریتم سبال، تغییرات وضعیت رطوبت در قسمت‌های مختلف باغ و سیستم‌های آبیاری مختلف به‌خوبی آشکار شده است که امکان افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری استفاده از منابع آبی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of actual evapotranspiration in pistachio orchards using SEBAL algorithm in three Irrigation System

نویسنده [English]

  • Soheil Radiom
چکیده [English]

By increasing irrigation efficiency, it is possible to increase yields and economic efficiency of agricultural activities and preserve water resources at the same time. In order to optimize irrigation, it is necessary to monitor the available moisture status of the plant and its distribution in the field, and during the growing season. Measuring the actual evapotranspiration provides a good criterion for monitoring of the plant available moisture status. The remote sensing technology is an efficient tool to estimate the actual evapotranspiration of vegetation. In this study, the actual transpiration of pistachio orchards was estimated using the Surface Energy Balance Algorithm for Land algorithm. For this purpose, LandSat 8 satellite images and meteorological data of Imam Khomeini Airport synoptic station were used. The results were evaluated using soil moisture information available in the area. The results showed that the SEBAL algorithm was able to estimate the amount of evapotranspiration in the orchard correctly. Also, expressed the moisture changes at the orchard, which could be used for irrigation management. The results of the accuracy assessment revealed a 0.82 correlation between the evapotranspiration data estimated from satellite images and evaporation estimated from water balance method which confirms the acceptable accuracy of the estimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • evapotranspiration
  • remote sensing
  • Soil Moisture Sensor
  • precision agriculture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 13 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1399