پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به روش سلول های خودکار و زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: منطقه عباس آباد، استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری،‌ دانشگاه مازندران،‌بابلسر

2 دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

امروزه تغییرات کاربری اراضی در بسیاری از کشورها به چالش مهمی تبدیل شده است که اثرات فراوانی بر محیط زندگی می گذارند. بر همین اساس بررسی تغییرات کاربری اراضی در مقیاس های مختلف به عنوان یکی از موضوعات مهم در مدیریت درست منابع و تغییرات محیطی در سطوح مختلف مطرح است. لذا آگاهی داشتن از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آن ها در چند دوره زمانی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در آینده می توان برنامه ریزی درستی را برای کاهش اثرات نامطلوب انجام داد که همین امر موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شهری و منطقه ای قرارگرفته است. هدف تحقیق حاضر، پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی منطقه عباس آباد در بازه زمانی 1997، 2006 و 2017 است. نقشه های کاربری اراضی برای سال های موردنظر، از تصاویر ماهواره ای لندست در سنجنده های TM و OLI با رویکرد شی گرا و با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی(SVM) در نرم افزار ENVI5.3.1 استخراج و اصلاح شدند. برای صحت سنجی نقشه ها، با استفاده از ماتریس خطا، ضریب کاپا محاسبه شده در این ارزیابی برای سال 1997 برابر با 0/86 ، برای سال 2006 برابر با 0/89 و برای سال 2017 هم برابر با 0/89 می باشد. نتایج آشکارسازی تغییرات کاربری های اراضی نشان داد که پهنه ساخته شده سهم بیشتری از مساحت را نسبت به کاربری های دیگر دارد و دارای روند افزایشی بوده است و کاربری های پوشش گیاهی، اراضی بایر و آب روند کاهشی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring and Predicting Land Use Changes Using Landsat Satellite Images by AutoCell and Markov Chain Method (Case Study: Abbasabad Area, Mazandaran)

نویسندگان [English]

 • Amer Nikpour 1
 • Hamid Amounia 2
 • Elahe Nourpasandi 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Iran
2 Tarbiat modares,Tehran,Iran
3 , Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Today, land use change in many countries has become an important challenge that has many effects on the environment. Awareness of land use changes and examining their causes and factors in several periods of time has been considered by planners and city managers. Apart from this, predicting land use change plays an important role in resource management and helps managers in land use planning. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the trend of land use change and its forecast in Abbasabad city of Mazandaran province.
Materials and Methods: This research is of applied type and analytical research method and land use maps from Landsat satellite images of TM and Oli sensors in 1997, 2006 and 2017 with object-oriented approach and using support vector machine algorithm in Envi5 software. 3. Extracted. Each of these maps has been evaluated by drawing an error matrix that 250 sample points have been used to prepare this matrix and the type of sampling has been stratified sampling.
Results and Discussion: The kappa coefficient calculated in this evaluation is equal to 0.86 percent for 1997, equal to 0.89 percent for 2006 and equal to 0.89 percent for 2017. After the approval of land use maps, a land use change forecast map for 2030 has been prepared using the Markov chain automated cell method.
Conclusion: The results of land use change showed that the constructed area has a larger share than other land uses and has had an increasing trend and vegetation, barren land and water uses have had a decreasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

 • land use changes
 • Satellite Images
 • Monitoring
 • forecasting
 • Abbasabad

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399
 • تاریخ دریافت: 27 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 02 دی 1399