تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل در جنگل های نیمه انبوه تا تنک با استفاده از مدل FCD (مطالعة موردی: جنگل های مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

3 دانشجوی دکتری سنجش از دور‏، دانشکده جغرافیا‏، دانشگاه زوریخ

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، استفاده از روش تراکم تاج­پوشش جنگل (FCD) در تهیه نقشه تراکم تاج­ پوشش جنگل­های زاگرس با استفاده از داده­های ماهواره لندست 7 است. منطقه مورد مطالعه بخشی از جنگل­های شهرستان مریوان واقع در استان کردستان است. تصحیح هندسی داده­ها با خطای RMSe کمتر از یک پیکسل صورت گرفت. برای اجرای این روش، پردازش­های اولیه مانند نرمال­سازی دامنه داده­ها برروی 5 باند اول صورت گرفت و چهارشاخص اصلی یعنی شاخص گیاهی پیشرفته (AVI)، شاخص خاک بدون پوشش (BI)، شاخص سایه (SI) و شاخص حرارتی (TI) محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از شاخص­های اصلی، دو شاخص سایه پیشرفته و شاخص تراکم گیاهی محاسبه و سرانجام نقشه تراکم تاج­پوشش جنگل تهیه شد. طبقه­بندی تراکم تاج­پوشش در سه حالت 6، 4 و 3 کلاسه صورت پذیرفت. جهت برآورد صحت نقشه­های تراکم حاصل از اجرای روش FCD، نقشه واقعیت زمینی از عکس­های هوایی منطقه با مقیاس 1:20000 تهیه شد. میزان صحت کلی و ضریب کاپا در طبقه­بندی 6 و 4 کلاسه به ترتیب 52%0، 29/0 و 53%، 30/0 بدست آمد. اختلاط طیفی پوشش گیاهی منطقه و بازتاب زیاد خاک زمینه، مخصوصاً در طبقه­های تنک، دلیل عمده کاهش صحت    نقشه­های تهیه شده می­باشد. با ادغام طبقات تراکمی تنک­تر، صحت نقشه­ها افزایش یافت و بالاترین میزان صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب 62% و 39/0 در طبقه­بندی 3 کلاسه بدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق می­توان بیان داشت که این روش دارای کارایی مناسب در جنگل­های زاگرس می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forest cover density mapping in sparse and semi dense forests using forest canopy density model (Case study: Marivan forests)

نویسندگان [English]

  • Aboutaleb Shahvali Kouhshour 1
  • Mahtab Pir Bavaghar 2
  • Parviz Fatehi 3
1 MSc. Student of Forestry, College of Natural resources, University of Kurdistan
2 Assis. Prof. College of Natural Resources, University of Kurdistan
3 Ph.D. Student of Remote sensing, College of Geography, University of Zurich
چکیده [English]

The main aim of this study was the evaluation of the Forest Canopy Density model (FCDm) for prediction of forest canopy density, using Landsat-7 ETM+. The study area was the eastern part of Marivan city that situated in Kurdistan province. A Landsat image was geo-referenced with sub pixel accuracy. First, all bands (1-5 of ETM+ imagery) except band 6 was normalized and then four main indices of FCD Model, including Advanced Vegetation Index, Bare soil Index, Shadow Index and thermal Index was calculated, and the forest canopy density map was derived finally. Forest's canopy densities according to 6, 4 and three classes were classified. To assess the accuracy of classified maps, a ground truth map using aerial photos with the scale 1:20000 was produced. The overall accuracy and kappa coefficient for classification 6 and four classes were obtained equal to 52%, 0.29 and 53%, 0.30, respectively. Spectral similarity between open density classes and irradiance of background soil in these classes reduced the accuracy as the result. Actually, in the dense forest, the result will be more accurate. According to the results, this method could be relatively desired for Zagro's forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landsat-7 Satellite
  • Forest Canopy Density model (FCDm)
  • Accuracy assessment
  • Marivan forests