کلیدواژه‌ها = ضریب کاپا
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عملکرد روش های گوناگون بارزسازی تصاویر ماهواره ای در جداسازی واحدهای زمین شناسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

ودیعه برزگری دهج؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری؛ محمدرضا اختصاصی


3. مقایسة الگوریتم های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی (مطالعة موردی: شهرستان نور)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-76

صالح یوسفی؛ مهدی تازه؛ سمیه میرزایی؛ حمید رضا مرادی؛ شهلا توانگر


4. مقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-89

امیر احمدپور؛ کریم سلیمانی؛ مریم شکری؛ جمشید قربانی