کلیدواژه‌ها = مودیس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تأثیر ریزگردها بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعة موردی: تالاب شادگان، خوزستان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-32

رضا بیات؛ سمیه جعفری؛ باقر قرمزچشمه؛ امیرحسین چرخابی


2. مقایسة مقایر برآوردی آلبیدوی سطحی به دست آمده از تصاویر لندست و مودیس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-48

میرمسعود خیرخواه زرکش؛ عادل محبوبیان؛ همایون حصادی