نویسنده = پرویز گرایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل ایرانی بیابان زایی IMDPA (مطالعة موردی: دشت عباس، استان ایلام)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 100-112

مریم ممبنی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ فرزاد آزادنیا؛ پرویز گرایی؛ کامران کریمی