نویسنده = سید محمد جعفر ناظم السادات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین با تغییرات پوشش گیاهی و گستره آبی در شهرستان ارسنجان، ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-86

علی ابراهیمی؛ ّبهارک معتمدوزیری؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ حسن احمدی


2. ارزیابی استفاده از شاخص بهینه و MNDWI در بررسی تغییرات خط ساحلی شمال خلیج فارس (منطقۀ مورد مطالعه: دیر)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 52-65

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی داداللهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی