نویسنده = کریم سلیمانی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه و اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیر حوضه‌های نکارود با استفاده از روش مورفومتریک در سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

مهراب زالی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ میرحسن میریعقوب زاده


2. تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص‌های سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-33

کریم سلیمانی؛ شادمان درویشی؛ فاطمه شکریان