نویسنده = عبدالرسول سلمان ماهینی
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای مکانی- زمانی تغییرات سیمای سرزمین و توسعه شهری (مطالعة موردی: گرگان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-24

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی