نویسنده = فرهاد نژادکورکی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر مدل رقومی ارتفاعی در مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از ائرمود (AERMOD)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-33

زهرا خبری؛ نرجس السادات موسویان ندوشن؛ فرهاد نژادکورکی؛ نبی ا... منصوری