داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهره ابراهیمی خوسفی عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه جیرفت / دانشکده منابع طبیعی / گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
یاسر ابرهیمیان قاجاری عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان احمدی دانشگاه کردستان. دانشکده مهندسی. گروه عمران
عبدالمجید احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات
مهدی احمدی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی فارغ التحصیل دکتری، گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ناصر احمدی ثانی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
داود اخضری عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
علی آذره کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری، منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار، دانشگاه جیرفت
علی آریاپور کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فاضل ایرانمنش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
طاهره اردکانی توسعه سیستم های مکانی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، ایران
امیر اسحاقی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی فارغ التحصیل دکتری، گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
زهرا اسدالهی زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی ستادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
فریده اسدیان استادیار گروه جغرافی طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
فریبا اسفندیاری دراباد دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا اشرف زاده استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
صیاد اصغری سراسکانرود هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سمانه افتخاری اهندانی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الهه اکبری کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
حسن اکبری عضو هیات علمی گروه مهندسی جنگلداری
محمد اکبری گروه عمران، دانشگاه بیرجند
حمیده آلیانی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سید علی الحسینی المدرسی توسعه سیستم های مکانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یزد
علی اصغر آل‌شیخ عضو هیات علمی گروه GIS، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صمد امام قلی زاده دانشگاه شاهرود
جلیل ایمانی استادیارگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
جمیل امان اللهی استادیار دانشگاه کردستان
بیت الله امان زاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان معاون پیوهشی
ابراهیم امیدوار استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
کمال امیدوار هیات علمی دانشگاه یزد
فاضل امیری دانشیار دانشکده مهندسی، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حامد امینی زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
مسعود امین املشی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
مینا بیات منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
ضیاالدین باده یان استادیار گروه چنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
سجاد باقری سید شکری دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
جهانبخش بالیست دانشگاه تهران
ام البنین بذرافشان گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
جلال برخورداری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
فاطمه برزگر استادیار دانشکده کشاورزی- پیام نور- یزد
مسعود برهانی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری هیات علمی و استادیار، مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
سمیرا بلوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
اکرم بمانی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، ایران
امیراسلام بنیاد عضو هیئت علمی
اردوان بهزاد گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
امین پاداش منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
یحیی پرویزی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
مهرداد پسندی گروه زمن شناسی دانشکده دانشگاه اصفهان
پرهام پهلوانی توسعه سیستم های مکانی گروه سیستم های اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس پهلوانی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی دانشگاه حکیم سبزواری
حمیدرضا پورخباز استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
محسن پورخسروانی هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید رضا پور قاسمی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
اردشیر پورنعمتی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، ایران
سیدمحمد تاجبخش فخرابادی گروه مرتع و ابخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
مسعود ترابی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
روح الله تقی زاده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
زهرا تقی زاده دانشگاه یزد
ادریس تقوای سلیمی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
ادریس تقوای سلیمی لنگرودی صومعه‌سرا- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رضا تمرتاش عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایرج جباری گروه جغرافیا-دانشیار
محمد رضا جرگه دانشگاه زابل، گروه مهندسی آب
مسعود جعفری زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه گرگان
زینب جعفریان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روح اله جلیلیان دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
علی اکبر جمالی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه جی آی اس آر اس و آّبخیزداری
اسفندیار جهانتاب گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایرانگروه منابع طبیعی، دانشگاه فسا، ایران
خدیجه جوان استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه
شریف جورابیان شوشتری دکتری محیط‌زیست‌-‌آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر
سید علی جوزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
جواد چزگی آموزشکده کشاورزی سرایان - گروه مهندسی محیط زیست- دانشگاه بیرجند
محبوبه حاجی بیگلو گر.ه آبخیزداری دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه گرگان
محمود حبیب نژاد روشن گروه آبخیزداری دانشگاه ساری
خلیل حبشی دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصهان
رخشاد حجازی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران
اکبر حیدری دانشگاه فردوسی مشهد
مازیار حیدری کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری رئیس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
سید زین العابدین حسینی هیت علمی
سید محمد حسینی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
سی عطااله حسینی استاد دانشگاه تهران
فرهاد حسینعلی توسعه سیستم های مکانی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران
محسن حسینعلیزاده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حمزه هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران
فرهاد حمزه مدیر گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
بهروز خدابنده لو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سنجش از دور، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
لقمان خداکرمی دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی خزایی مربی- دانشگاه رازی
حسن خسروی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشیار، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
قاسم خسروی برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی استادیار سامانه اطلاعات مکانی دانشگاه آزاد واحد لنجان اصفهان
رستم خلیفه زاده کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دکترای علوم مرتع، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
شهرام خلیقی سیگارودی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد مهدی خوش گفتار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالقاسم دادرسی سبزوار برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمود داودی استادیار دانشگاه گیلان
شهره دیداری برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
فاطمه درگاهیان برنامه های کاربردی در تغییرات آب و هوایی زمین عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران.
مهدی دشت بزرگ منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی مدیر پروژه های زیست محیطی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران)
علی اکبر دماوندی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری استادیار سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
سمیه دهداری برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
حمیدرضا ریاحی بختیاری استادیار دانشگاه شهرکرد
وحید راهداری زابل، دانشگاه زابل، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون
داریوش رحیمی برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
دانا رحیمی دانشگاه اصفهان
راضیه رحیمی گروه تنوع زیستی و زیستگاه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
محمد رستمی خلج کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری مرکز تحقیقات
هاشم رستم زاده دانشگاه تبریز
محسن رشیدیان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمد حسین رضائی مقدم استاد ژئومورفولوژی و سنجش از دور دانشگاه تبریز
سمیه رفعتی جغرافیا، علوم انسانی، سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
مهدی رمضانی استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
کاظم رنگزن منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیرا رهنما دانشجوی دانشگاه بیرجند
سید حسین روشان کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری
رضا روشن برنامه های کاربردی در تغییرات آب و هوایی زمین دانشگاه گلستان
صدیقه زارع کیا استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
رحمان زندی توسعه سیستم های مکانی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
رومینا سیاح نیا گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
مهدی ساعتی توسعه سیستم های مکانی مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
حامد سبزچی دهخوارقانی برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
علیرضا سپهوند استادیار دانشگاه لرستان
جواد سدیدی دانشگاه خوارزمی تهران
هوشنگ سرور گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه
امیر سعادت فر پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
اسماعیل سیلاخوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد جعفر سلطانی گروه مدیریت حوزه های آبخیز، عضو هیئت علمی پژوهشکده آبخیزداری
سمیه سلطانی گردفرامرزی برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه اردکان
عیسی سلگی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
کریم سلیمانی RS & GIS Centre
مسعود سمیعی جنگلها و مراتع و آبخیزداری
مسلم سواری منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی اهواز
مهشید سوری کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
جواد سوسنی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
کامران شایسته گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
کاکا شاهدی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شعبان شتایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ
محسن شرافتمند راد عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت- دانشکده منابع طبیعی
علیرضا شریفی توسعه و آموزش علوم مکانی گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
محمد شریفی پیچون گروه جغرافیا، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد
مریم شیعه مدرس دانشگاه فرهنگیان/مدیر عامل شرکت اقلیمی کاسپین
فاطمه شکریان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی اکبر شمسی پور دانشیار دانشگاه تهران
مرتضی صابری منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
علی صادقی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فریبا صادقی اقدم دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران.
مجید صادقی نیا دانشگاه اردکان
شهریار صبح زاهدی دانشجوی دکترای جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان. کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
امیر صفری کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
طیبه طباطبایی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی دکتری محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
طیبه طباطبایی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی گروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
ابوالفضل طهماسبی عضو هیات علمی دانشگاه گنبد
داود عاشورلو دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه سنجش از دور و GIS
سجاد عالی محمودی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هادی عبدالعظیمی توسعه و آموزش علوم مکانی هیات علمی گروه سنجش از دور و جی آی اس دانشگاه آزاد شیراز
ملیحه عرفانی برنامه های کاربردی در حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
یوسف عرفانی فرد توسعه سیستم های مکانی، کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهرا عزیزی استادیار تمام وقت گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانش‌کده محیط زیست و انرژی، دانش‌گاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
قاسم عزیزی دانشیار آب وهواشناسی،دانشگاه تهران،تهران،ایران
پروانه عسگرزاده کارشناس ارشد سنجش از دور
پروانه عشوری موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
بهناز عطائیان گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران
هیوا علمی زاده استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حمیدرضا غفاریان مالمیری استاد یار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد.
حمید غلامی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
لیلا غلامی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری عضو هیت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نغمه غلامی باغی دانش آموخته دکتری مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی غلام نیا توسعه سیستم های مکانی، منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. گروه نقشه برداری
هادی فدایی دکترای سنجش از راه دور در منابع طبیعی دانشگاه کیوتو ژاپن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
منوچهر فرج زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس
بهنوش فرخ زاده کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری Department of Range and Watershed Management Malayer University
مجتبی فریدپور دانشگاه محقق اردبیلی
محسن فرزین برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
قاسم فرهمند دانشجوی دکتری اقلیم شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران
فرهاد قاسمی آقباش عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
هدی قاسمیه گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
محمد جواد قانعی بافقی عضو هیات علمی دانشگاه اردکان
علیرضا قدرتی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
محسن قدس عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مرضیه قدسی برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران-ژئومورفولوژی
اردوان قربانی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استاد دانشگاه محقق اردبیلی
نسرین قرهی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
حسین قره داغی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
الهام قهساره زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن کابلی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشگاه سمنان
مصطفی کابلی زاده توسعه سیستم های مکانی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه کاراندیش دانشگاه زابل
حمیدرضا کامیاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه محیط زیست
اکبر کیانی گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
حامد کتابچی استادیار، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
جلال کرمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه سنجش از دور
مصطفی کریمی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا کشتکار برنامه های کاربردی در حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت استادیار دانشگاه تهران
انوشه کفاش گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران
چوقی بایرام کمکی کمکی هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا کوثری کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
اسماعیل کوهگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حسن یگانه عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن یگانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود گودرزی برنامه های کاربردی در تغییرات آب و هوایی زمین، برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی عضو هیات علمی و رپیس گروه خشکسالی و تغییراقلیم , پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علی لطفی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید لطفعلیان جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عباس مالیان استادیار دانشگاه شهید رجایی
ایوب محمدی توسعه سیستم های مکانی گروە سنجش از دور و GIS دانشگاە تبریز
جهانگیر محمدی استاد یار دنشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و هیات اجرایی نشریه نشریه علمی پژوهشی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
علیرضا محمدی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان
فاطمه محمدی توسعه سیستم های مکانی دانشگاه تبریز
حسین محمد عسگری - استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر ،ایران
سمانه محمدی مقدم دانشگاه محقق اردبیلی
بایرامعلی محمدنژاد استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی قم
وحید محمدنژاد دانشگاه ارومیه
سعید محمودی گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
فرهاد محمودی کهن دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
داود مختاری استاد دانشگاه تبریز
محمد حسین مختاری کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشگاه یزد
مجید مخدوم دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
احسان مرادی مطلق سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان- کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS- دبیر فیزیک.
مریم میراکبری دانش آموخته دکتری تخصصی منابع طبیعی- بیابان زدایی، دانشگاه تهران
هاجر مریخ پور عضو هیات علمی دانشگاه
مهرداد میرزایی دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
مهتا میرمقتدایی برنامه های کاربردی در تغییرات آب و هوایی زمین، منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی عضو هیات علمی و مدیر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
احمد مزیدی هیات علمی دانشگاه یزد
ملیحه مزین دکتری هیدرولوژی و منابع آب
نیکروز مستوفی مدیر گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
رئوف مصطفی زاده کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف مصطفی‌زاده کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
فرهاد مظلومی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی عضو هیات علمی مرکز ملی شوری خاک
هادی معماریان دانشگاه بیرجند
هادی معماریان خلیل آباد گروه مرتع و ابخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
مهدی معمری هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مظاهر معین‌الدینی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مصیب مقبلی دامنه دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا مقدم نیا عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آرش ملکیان استاد دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی
رحیم ملک نیا دانشگاه لرستان
شیما ملکوتی خواه دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید منتظری استادیار آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان
بهروز مهدی نژادیانی عضو هیت علمی دانشگاه کردستان
رسول مهدوی نجف آبادی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
علی مهرابی برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
روزبه موذن زاده استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود
سید حجت موسوی استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
علیرضا موقری استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه
رکسانا موگویی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران
سعیده ناطقی کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری، منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
سودابه نامداری دانشگاه تبریز- گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مهوش نداف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عطا الله ندیری گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز ، ایران.
نجمه نیسانی سامانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اکبر نظری سامانی استادیار داتشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حبیب نظرنژاد معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
حسین نظم فر دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا نفرزادگان گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
علی اصغر نقی پور برج منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهکرد
فریده نقدی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی دکتری دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حامد نقوی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
جعفر نیکبخت دکترای تخصصی، دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان
محمدرضا نوجوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه ژئومرفولوژی
آرمین هاشمی منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی دانشیار گروه مهندسی جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
شادمان ویسی دانشگاه شهید چمران
فرزاد ویسانلو گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مسعود یوسفی گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
خلیل ولیزاده کامران برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
خلیل ولیزاده کامران دانشگاه تبریز
قربان وهاب زاده برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی عضور هیات علمی/ گروه آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشا.رزی و منابع طبیعی ساری