تغییر شاپا ISSN نشریه

با توجه به اختصای شاپای جدید چاپی به نشریه از تاریخ 1398/9/7 به جای شاپای قدیم (6063-2228) ISSN جدید 7082-2676 جایگزین گردید.