دسترسی به مقالات از شماره 1 الی 12 کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی

باسمه تعالی

احتراما" به اطلاع کلیه علاقه مندان «اعضاء هیات علمی، دانشجویان و ....»  که می خواهند دسترسی به مقالات گذشته از شماره 1 الی 12، داشته باشند، می رساند که می توانند به آدرس ذیل «مجله کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی »  مکاتبه نمایند.

بوشهر، سه راه آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی. کدپستی: 7519619555

دفتر مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی