سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی (GIRS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله