سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی (GIRS) - بانک ها و نمایه نامه ها