واژه نامه اختصاصی

و

  • واژه نامه اختصاصی GIS و RS https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary