اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فاضل امیری

پسا دکتری- گرایش تصمیم گیری چند معیاره مکانی و سنجش از دور در محیط زیست دانشیار، گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

scholar.google.com/citations?user=V-SkoMgAAAAJ&hl=en
fazel16760gmail.com
0000-0003-0941-9679

h-index: 15  

جانشین سردبیر

مهدی فرح پور

سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشیار، بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

farahpour.mehdigmail.com

مدیر داخلی

طیبه طباطبایی

محیط زیست استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

scholar.google.com/citations?hl=en&user=znR-hewAAAAJ
tabatabaie20yahoo.com
0000-0002-5629-6512

h-index: 6  

مدیر مسئول

فاضل امیری

پسا دکتری- گرایش تصمیم گیری چند معیاره مکانی و سنجش از دور در محیط زیست دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

scholar.google.com/citations?user=V-SkoMgAAAAJ&hl=en
amiri_fazelyahoo.com

h-index: 15  

مدیر اجرایی

اسماعیل کوهگردی

جنگلداری با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

kouhgardiesgmail.com

اعضای هیات تحریریه

فاضل امیری

پسا دکتری- گرایش تصمیم گیری چند معیاره مکانی و سنجش از دور در محیط زیست دانشیار، گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

scholar.google.com/citations?user=V-SkoMgAAAAJ&hl=en
amiri_fazelyahoo.com
0000-0003-0941-9679

h-index: 15  

مهدی فرح پور

سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

farahpour.mehdigmail.com

سید جمال الدین خواجه الدین

مطالعات سنجش از دور در علوم منابع طبیعی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

khajedincc.iut.ac.ir

منصور مصداقی

منابع طبیعی استاد ، بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مدعو در دانشگاه فردوسی مشهد

civilica.com/p/183313/
mmesdaghyahoo.com

سعید پیراسته

سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، لیدر، ژئولوژی استاد، دانشگاه واترلو کانادا

scholar.google.com/citations?hl=en&user=lL-bE2UAAAAJ
pirastehsaiedgmail.com
0000-0002-6799-0286

h-index: 20  

سید علی الحسینی المدرسی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی استاد گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

www.magiran.com/author/profile/450073
almodaresiiauyazd.ac.ir
0000-0002-4285-1941

عبدالرشید بن محمد شریف

ژئوماتیک و سیتم اطلاعات مکانی استاد، دانشگاه یو پی ام، مالزی

scholar.google.com/citations?hl=en&user=ytWebjsAAAAJ
rashiditmagmail.com

طیبه طباطبایی

محیط زیست استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

scholar.google.com/citations?hl=en&user=znR-hewAAAAJ
tabatabaie20yahoo.com
0000-0002-5629-6512

h-index: 6  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

بیست واجی پردانا

مدل سازی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی استاد، دانشگاه تکنولوژی سیدنی

www.researchgate.net/profile/Biswajeet_Pradhan
biswajeet24gmail.com

سعید پیراسته

سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، لیدر، ژئوماتیک و سیتم اطلاعات مکانی استاد، دانشگاه واترلو کانادا

scholar.google.com/citations?hl=en&user=lL-bE2UAAAAJ
pirastehsaiedgmail.com
0000-0002-6799-0286

رامین نورقلی پور

ژئوماتیک و سیتم اطلاعات مکانی دکتری، دانشگاه یو پی ام مالزی

scholar.google.com/citations?hl=en&user=aKugohoAAAAJ
ramin.nrqlprgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی اکبر آبکار

مهندسی ژئوماتیک استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

abkarkntu.ac.ir

محمدرضا چائی چی

اکولوژی دانشیار، دانشگاه تهران

rchaichiut.ac.ir

حسین بشری

منابع طبیعی استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

hbasharicc.iut.ac.ir

محمد جنگجو

منابع طبیعی استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

mjankjuhotmail.com

امیرهوشنگ احسانی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، دانشگاه تهران

ehsaniut.ac.ir

رضا جعفری

سنجش از دور استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

reza.jafaricc.iut.ac.ir

نصرت اله صفائیان

اکولوژی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

nosrat.mnsafagmail.com

مریم شکری

اکولوژی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mshokrigmail.com

علی آریاپور

علوم مرتع استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

aariapouryahoo.com

امیر رضا طلایی

مهندسی محیط زیست استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

amirtkhyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

سید احمد حسینی کازرونی

ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

kazeroniyahoo.com

سید مجتبی حسینی

ادبیات فارسی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

hhossinigmail.com

ویراستار انگلیسی

عبدالرشید بن محمد شریف

ژئوماتیک و سیتم اطلاعات مکانی استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی

rashidsnmlgmail.com

رضا ذاکری نژاد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصغهان، ایران

r.zakerinejadgeo.ui.ac.ir

صفحه آرا

محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com

مدیر وب سایت

محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com

کارشناس نشریه

عاطفه عالی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

bafandeh_94yahoo.com
07733557705