اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز اصلی نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین تحقیقات خود را در زمینه علوم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربردهای آنها در منابع طبیعی را منتشر کنند. 

 

محورهای موضوعی فصلنامه

 

کاربرد سنجش از دور و GIS در؛

 

  1. توسعه سیستم های مکانی
  2. منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی
  3. کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری
  4. برنامه های کاربردی در تغییرات آب و هوایی زمین
  5. برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی
  6. برنامه های کاربردی در حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت
  7. برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب
  8. توسعه و آموزش علوم مکانی
  9. زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی