دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، زمستان 1397، صفحه 1-155 
2. ارزیابی کارایی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقده جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت

صفحه 17-36

فریبا صادقی اقدم؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ اسفندیار عباس نوین پور