دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، آبان 1397، صفحه 1-136 

مقاله پژوهشی

1. بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم

صفحه 1-18

دیانا عسکریزاده؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ جواد بذرافشان؛ آین کولین پرنتایس


8. پایش تغییرات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه زاهد شهر، استان فارس

صفحه 115-128

رویا رنجبر؛ حمیدرضا اولیایی؛ حجت اله رنجبر؛ ابراهیم ادهمی