دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1397، صفحه 1-128 
2. پایش تغییرات زمانی- مکانی شاخص‌های مؤثر بیابان‌زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی

صفحه 17-32

سرور داوری؛ علیرضا راشکی؛ مرتضی اکبری؛ علی‌اصغر طالبان‌فرد


4. بررسی آلودگی بصری کاربری های ناهمگون با عرصه در مناطق گردشگری (مطالعۀ موردی: جنگل های دو هزار سه هزار، تنکابن)

صفحه 47-58

کبری مل حسینی دارانی؛ ثمر مرتضوی؛ سیدمحسن حسینی؛ کامران شایسته؛ سامره فلاحتکار


5. مدل سازی رابطه فضای سبز شهری با آلودگی هوا، صوت و دما با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

صفحه 59-75

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ مظاهر معین‌الدینی؛ افشین دانه کار؛ امیر علم بیگی


6. تفکیک طیفی گونه های مهم باغی با استفاده از شاخص های ابرطیفی و رویکردهای هوش مصنوعی

صفحه 76-92

محسن میرزائی؛ مژگان عباسی؛ صفر معروفی؛ عیسی سلگی؛ روح اله کریمی


7. مقایسه داده های اپتیک و رادار در استخراج عوارض و پدیده های زمینی

صفحه 93-107

محمد ملکی؛ سیدمحمد توکلی‌صبور؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ مجید رئیسی