دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1397، صفحه 1-152 
4. تحلیل مکانی گردوغبار استان خوزستان به کمک تصاویر ماهواره ای

صفحه 58-73

محمد دانیالی؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ نعمت الله کریمی