دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1396، صفحه 1-8 

مقاله پژوهشی

1. تخمین میزان آهک خاک در کانون های گردوغبار با استفاده از طیف سنجی VNIR و تصاویر ماهواره ای سنجنده OLI

صفحه 1-16

موسی قاضی؛ حسینعلی بهرامی؛ علی درویشی بلورانی؛ سهام میرزایی