دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1396، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

1. پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بادامک (Amygdalus scoparia) با استفاده از مدل‌سازی اجماعی در زاگرس مرکزی

صفحه 1-14

مریم حیدریان آقاخانی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمدرضا طاطیان


2. پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

صفحه 15-36

رستگار محمدی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ داریوش رحیمی؛ راضیه نوری


8. مقایسۀ روش های تفسیر چشمی و رقومی در تهیۀ نقشه کاربری و پوشش اراضی استان اردبیل

صفحه 121-134

آزاد کاکه ممی؛ اردوان قربانی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ امیر میرزایی موسیوند