دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1396، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی و تهیه نقشۀ آسیب پذیری آلودگی آبخوان کارستی دالاهو

صفحه 1-16

علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان؛ حمید غلامی؛ مریم جعفری اقدم


3. مقایسۀ دقت طبقه‌بندی سری زمانی تصاویر لندست در پایش تغییرات کاربری اراضی

صفحه 33-47

احمد عظیمی نجارکلایی؛ علی اکبر جمالی؛ زین العابدین حسینی


5. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی دشت ازنا – الیگودرز با استفاده از متغیرهای محیطی و مدل نسبت فراوانی

صفحه 62-78

سمیرا قربانی نژاد؛ مانیا دانش فر؛ امید رحمتی؛ فاطمه فلاح؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور


6. پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود

صفحه 79-91

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین