دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1396، صفحه 1-135 
2. بررسی حساسیت اکوریجن‌های استان لرستان به بیابان‌زایی در چارچوب ارزیابی چرخۀ حیات

صفحه 19-35

سمیه جیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ روح الله میرزائی


4. ارزیابی استفاده از شاخص بهینه و MNDWI در بررسی تغییرات خط ساحلی شمال خلیج فارس (منطقۀ مورد مطالعه: دیر)

صفحه 52-65

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی داداللهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی