دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 44، پاییز 1400، صفحه 1-122 
2. استفاده از مدل ترکیبی سامانه اطلاعات جغرافیایی سه بعدی و الگوریتم کلونی مورچگان در بهینه‌ سازی پوشش سایه درختان

صفحه 18-39

محسن قدس؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سعید بهزادی؛ علیرضا قراگوزلو