دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تابستان 1400، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل توزیع مکانی پوسته‌های زیستی خاک بر اساس شاخص Biological Soil Crust (BSCI)

صفحه 1-15

لیلا کاشی زنوزی؛ سیدحسن کابلی؛ کاظم خاوازی؛ محمد سهرابی؛ محمد خسروشاهی