دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 42، فروردین 1400، صفحه 1-132 
2. ارزشیابی پیامدهای رشد شهری بر خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن (مطالعه موردی: زیر حوزه های آبریز شهر کرج)

صفحه 20-37

ساره السادات سجادی قائم مقامی؛ رومینا سیاح نیا؛ نغمه مبرقعی دینان؛ مجید مخدوم فرخنده