دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 41، دی 1399، صفحه 1-136 
3. بررسی منشأ و نحوه گسترش مکانی غلظت های بالای گردوغبار و تحلیل همدیدی آن در حوزه گاوخونی

صفحه 47-64

زهرا سعیدی فر؛ محمد خسروشاهی؛ آزاده گوهردوست؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ فاطمه درگاهیان


4. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین با تغییرات پوشش گیاهی و گستره آبی در شهرستان ارسنجان، ایران

صفحه 65-86

علی ابراهیمی؛ ّبهارک معتمدوزیری؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ حسن احمدی