دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 40، پاییز 1399، صفحه 1-122 

مقاله پژوهشی

1. پایش و پیش بینی روند تغییرات اراضی مرتعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره مارکوف در حوزه آبخیز نوررود-استان مازندران

صفحه 1-21

نعمت اله کوهستانی؛ شفق رستگار؛ قدرت اله حیدری؛ شعبان شتایی جویباری؛ حمید امیرنژاد