دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تیر 1399، صفحه 1-127 
2. بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهرستان نمین

صفحه 27-48

آزاد کاکه ممی؛ اردوان قربانی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ سحر غفاری


4. پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گون زرد (Astragalus verus Olivier) در زاگرس مرکزی

صفحه 68-85

سیما طیموری اصل؛ علی اصغر نقی پور برج؛ محمدرضا اشرف زاده؛ مریم حیدریان آقاخانی