دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 38، فروردین 1399، صفحه 1-120 
2. تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان

صفحه 29-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران