دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1398، صفحه 1-119 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تغییرات محیطی تالاب میقان بر دمای سطح زمین نواحی پیرامونی با استفاده از داده های ماهواره لندست

صفحه 1-18

سعید محمودی؛ بهروز ساری صراف؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده