دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1398، صفحه 1-120 
4. تخمین تاج پوشش، تولید و مکان‌یابی مناطق مستعد کشت گیاه سماق در مراتع خاک‌ریز استان اردبیل

صفحه 60-71

سید ابوالفضل سیدی کلیبر؛ فرید دادجو؛ احد حسن زاده؛ حسن ملازاده اصل