دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1395، صفحه 1-120 
2. مقایسة برآورد دمای سطح زمین در روش های تک باندی و چند باندی با استفاده از تصویر لندست 8

صفحه 18-29

پروانه عسگرزاده؛ علی درویشی بلورانی؛ حسینعلی بهرامی؛ سعید حمزه


6. پایش تغییرات سطح پوشش جنگل های حوزه سیاه مزگی استان گیلان با استفاده از تصاویر لندست

صفحه 78-88

سید آرمین هاشمی؛ سید رضا فاطمی طلب؛ حمیده کاوسی کلاشمی؛ مرتضی معدنی پور کرمانشاهی