دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1395، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. بررسی پوشش گیاهی اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای

صفحه 1-12

احمد احمدی؛ محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ حسن یگانه؛ یونس عصری


2. مقایسة وضوح مکانی تصاویر اسپات و لندست در تعیین تکه تکه شدگی سیمای سرزمین

صفحه 13-25

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حمیدرضا کامیاب؛ ستار سلطانیان


6. مدلسازی زیستگاه ملخ کوهاندار تاغ با استفاده از شاخص های بیوفیزیکی استخراج شده از تصاویر لندست 8

صفحه 73-87

سیروس هاشمی دره بادامی؛ بهرام جمعه زاده؛ علی درویشی بلورانی؛ عبدالحسین خاکیان