دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1394، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

1. پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی و زمانی کاربری/ پوشش اراضی (مطالعة موردی: منطقة مراوه‌تپه، گلستان)

صفحه 1-14

اصغر فرج الهی؛ حمیدرضا عسگری؛ مجید اونق؛ محمدرضا محبوبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی