دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، پاییز 1394، صفحه 1-100 
5. برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین

صفحه 61-72

حسن رضایی مقدم؛ محسن حسینعلی زاده؛ واحد بردی شیخ؛ رویا جعفری