دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1394، صفحه 1-106 
2. تعیین درجه حرارت سطح اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست (مطالعة موردی: کرج)

صفحه 19-32

بهروز ابراهیمی هروی؛ کاظم رنگزن؛ حمیدرضا ریاحی بختیاری؛ ایوب تقی زاده