دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1393، صفحه 1-108 
3. کاربرد آنالیز چند متغیره مکانی در ارزیابی ذرات معلق (مطالعة موردی: بوشهر)

صفحه 35-46

طیبه طباطبایی؛ عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ سید مسعود منوری


7. انتخاب مناطق مستعد طبیعت گردی پناهگاه حیات وحش کیامکی به روش تصمیم گیری چندمعیاره

صفحه 95-108

امید رفیعیان؛ سید علی اکبر میر راضی؛ نجیبه عبدالعلی پور؛ الهام گلابی