دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1393، صفحه 1-89 
3. مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعة موردی: مراتع طالقان)

صفحه 29-44

شهربانو فدایی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامعلی نهضتی؛ سیدحسن کابلی؛ فاضل امیری