دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1393، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

1. تعیین رویشگاه بالقوه گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer) در منطقة غرب اصفهان با تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک

صفحه 1-13

حامد سنگونی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ محمدرضا وهابی؛ مصطفی ترکش اصفهانی