دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، اردیبهشت 1393، صفحه 1-97 

مقاله پژوهشی

1. پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعة موردی: شهرستان شهریار)

صفحه 1-13

زهره داودی منظم؛ علی حاجی نژاد؛ محسن عباس نیا؛ سیما پورهاشمی