دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، بهمن 1392، صفحه 1-101 
3. تأثیر مدل رقومی ارتفاعی در مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از ائرمود (AERMOD)

صفحه 25-33

زهرا خبری؛ نرجس السادات موسویان ندوشن؛ فرهاد نژادکورکی؛ نبی ا... منصوری